سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد درخشش –

چکیده:

انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان آسمانی، از کرامت خاصی برخوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد . سالهاست که جوامع مختلف به تدوین قوانینی از جنبه های مختلف حقوق انسانی پرداخته و هر روز مطلبی جد ید به آن افزوده اند؛ حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق کارگران و ….
امروزه توجه جوامع به این مسأله جلب شده است که فقط انسانها از حقوق مختلف برخوردار نیستند، بلکه تما م آنچه روی زمین وجود دارد مانند کوهها، دریاها، حیوانات و گیاهان نیز دارای حقوقی می باشند . انسان تمام مخلوقات را زیر سیطره خود دارد و از آنها به نفع خود بهره برداری می کند؛ این مقاله به بررسی حقوق حیوانات و حد مجاز تصرف و تسلط انسان بر حیوانات از دیدگاه قوا نین اسلام، ایران و دنیا پرداخته، سعی می کند ابعاد قضیه را تا حد ممکن روشن سازد . آنچه از اسلام آمده تنها قطره ای از دریاست و بسی مایه شگفتی است که اسلام هزار و چهار صد سال پیش با لطافت و دقت به این مسأله پرداخته در حالی که انجمن های حمایت از حیوانات سراسر د نیا چند سالی بیش نیست که به این مسأله توجه کرده اند . به نظر می رسد در حقوق ایران نیز علیرغم پیشینه اسلام، به این مسأله توجه چندانی نشده است . در نوشتار اول دید گاه اسلام درباره ی حقوق حیوانات ارائه گردید و در این بخش از مقاله که قسمت دوم این نوشتار می باشد د ر بر دارنده آزمایش ها و تحقیقاتی بر روی حیوانات در آزمایشگاه ها و تغییرات ژنتیکی آنها با بررسی یک نمونه جنجالی در دنیا ( موش هاروارد ) می باشد .