مقاله حقوق كودك در برابر رسانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: حقوق كودك در برابر رسانه ها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق کودک
مقاله حقوق رسانه
مقاله اعلاميه جهاني حقوق بشر
مقاله اعلاميه حقوق کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت و تاثير رسانه ها در دنياي امروز موضوعي ناشناخته نيست. با اين حال بررسي وضع كودك و حقوق او در برابر اين فناوري شگفت و پر قدرت هنوز هم از جذاب ترين مباحث علمي و اجتماعي است. علاقه مفرط كودكان به رسانه ها، خصوصا تلويزيون، با توجه به تاثير پذيري سريع و عميق تر آنان و نيز اهتمام متقابل مالكان و مديران بنگاه هاي عظيم رسانه اي براي سرمايه گذاري در توليدات مربوط به سنين كودكي و نوجواني، موجب بروز نگراني هايي براي والدين و ديگر علاقمندان به سرنوشت بشر شده است.
انزواگزيني و خيال پردازي، افت تحصيلي، آسيب فرهنگي و شخصيتي، پرخاشگري و تنش زايي، کاهش كاهش ميزان مطالعه و بالاخره خمودي و زيان هاي جسمي از مهم ترين نگراني هاي موجود است كه در حوزه هايي مثل علوم اجتماعي و تربيتي، ارتباطات و حقوق، مورد مطالعه قرار مي گيرند.
براي رفع اين نگراني ها، «نياز به تدوين برنامه جامع حمايتي» قطعي است و بدون ترديد در اين برنامه، تدوين قوانين و مقررات حقوقي در كنار تنظيم راهنماي عملي و نيز نظام نامه هاي اخلاق حرفه اي از اولويت فراواني برخوردار است. براي اين منظور در حوزه حقوق بين الملل گام هايي برداشته شده است. افزون بر اختصاص موادي از «اعلاميه جهاني حقوق بشر» و «ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي» به اين موضوع، «اعلاميه حقوق كودك» و مهم تر از آن «كنوانسيون حقوق كودك» نيز توجه خاصي به تبيين اصول حقوق كودك در برابر رسانه ها نشان داده اند. هم چنين اعلاميه ها، قطعنامه ها و مصوبات ديگري در سطح كشورها يا مناطق جغرافيايي در اين باره وجود دارد. با اين همه، به رغم مباني و فـرهنگ غني ديني و ملي ما كه دربردارنده متعالي ترين نگاه ها به كودك و پاسداشت منزلت و حقوق اوست، خلا آشكاري در زمينه قوانين حمايت آميز از حقوق كودك در برابر رسانه ها وجود دارد. ادامه اين خلا به هيچ وجه زيبنده ايران و نظام اسلامي نيست.