مقاله حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه هاي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: حقوق مصاحبه شوندگان در رسانه هاي عمومي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادي مصاحبه
مقاله احقاق حق
مقاله استناد قضايي
مقاله حريم خصوصي
مقاله مالکيت معنوي
مقاله مصاحبه شونده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري علي مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش مهمي از برنامه هاي رسانه اي، مصاحبه هايي است که با اشخاص مختلف، از گروه هاي مختلف انجام مي گيرد. بدون شک، مصاحبه شوندگان از حقوقي برخوردارند که از جانب رسانه ها بايد رعايت شود. در اين مقاله، مهم ترين حقوق مصاحبه شوندگان مورد بررسي قرار گرفته است. آزادي در انجام مصاحبه، شامل حق اعلام رضايت در شروع و ادامه مصاحبه؛ رعايت حريم خصوصي مصاحبه شونده در قالب حق افشا نشدن هويت يا پخش نشدن صدا، تصوير و ساير اطلاعات مربوط به هويت؛ حق مالکيت فکري بر مصاحبه در قالب حق فروش محتواي آن، حق اصلاح، سانسور و جلوگيري از پخش قسمت هايي از مصاحبه؛ و در نهايت، بحث استناد قضايي به محتواي مصاحبه از جمله اين حقوق است. البته ضمانت اجراي برخورداري از کليه اين حقوق، «حق اعلام حقوق مصاحبه شونده» است.
انتظار مي رود، خلا ها و نواقصي که از نظر قانوني و همچنين از نظر رويه عملي رسانه اي، در رسانه هاي عمومي وجود دارد با وضع قوانين خاص ناظر بر عملکرد رسانه اي و هم زمان، پايبندي عملي ارباب رسانه ها به موازين ديني و اخلاق حرفه اي، تا حدود زيادي کاهش يابد.