سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی دادمرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه
شهناز بهمنیار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه
مصباح سایبانی – عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگ

چکیده:

امروزه به کار گیری کامپیوتر و علوم ارتباطات در تسهیل فرآیند های علمی، تحقیقاتی و صنعتی از اهمیت بسیا ری برخوردار است . در این راستا می توان به استفاده از این علوم در انجام آزمایش چه در سطح تحقیقاتی و آموزشی و چه در سطوح صنعتی برای آزمودن روش های کاربردی اشاره کرد . حقیقت مجازی – هم در قالب شبیه سازی و هم در قالب آزمای شگاه و آزمایشگاه های راه دور از جمله اب زارهایی هستند که برای این منظور به کار گرفته می شو ند . حقیقت مجازی به کاربر این امکان را می دهد تا در محیط مجازی طرح ها و ایده ها ی خود را به اجرا درآورده و مورد بررسی قرار دهد؛ یا با شبیه سازی محیط آزمایشگاه تجربه انجا م یک آزمایش را در محیط مجازی به دست آورد . آزمایشگاه از راه دور ن یز امکان آزما یش با وسا یل و داده ها ی حق یق ی را بدون حضور فیزیکی در محیط آزمایشگاه و از طریق ابزارهای ارتباطی فراهم می آورد . در ا ین مقاله سع ی شده ساختار و موارد استفاده حق یقت مجازی و آزمایشگاه از راه دور شرح داده شود و مقایسه ای بین بعد آزمایشگاهی این ابزارها انجام پذیرد .