مقاله «حق مرگ»؛ کانون چالش اتانازي با فلسفه اخلاق و حقوق بشر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: «حق مرگ»؛ کانون چالش اتانازي با فلسفه اخلاق و حقوق بشر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانازي
مقاله حق حيات
مقاله حقوق بشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساريخاني عادل
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني اصفهاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در واکاوي اخلاقي اتانازي، چالش بنيادي، تقابل دو ديدگاه است: تعارض حق حيات به مثابه يکي از آرمان هاي اومانيسم، با ممنوعيت نقض کرامت انساني در انديشه اخلاقي. اتانازي ناقض اين کرامت است. تامل در حدود جواز دخالت انسان در حيات خويش نيازمند تحليلي چندوجهي است که نسل هاي حقوق بشر را در بستر درک عميق از فلسفه هاي معاصر (به ويژه پسانوگرايي، به لحاظ تقويت ريشه هاي اتانازي) هدايت کند.
امکان سنجي قابليت اسقاط حق حيات از ديد حقوق طبيعي، وضعي و پسانوگرا، تحليل مباني ادله مخدوش موافقان اتانازي را ميسر مي سازد. کاوش در نسبت اين مسايل با نسل چهارم حقوق بشر – «حق بر رعايت اخلاق زيستي» – حمايت از اتانازي را با چالش حذف «انسان به عنوان سرمايه اجتماعي» نيز مواجه مي کند.
اين نوشتار، نگراني ها بابت تفوق رويکرد مديريتي – که با تخصيص گزينشي منابع درماني به بيماران، اتانازي را رشد مي دهد – دورنماي ضدبشري اتانازي را به تصوير مي کشد و اذهان اخلاقي – حقوقي را به تشريک مساعي براي تحديد جهاني سازي مشروعيت اتانازي دعوت مي کند.