مقاله حكم ناپذيري وجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در معرفت فلسفي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: حكم ناپذيري وجود
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موضوع فلسفه
مقاله وجود مطلق
مقاله موجود از آن جهت كه موجود است
مقاله احكام وجود
مقاله امور عامه
مقاله وصف و موصوف
مقاله وحدت وجود
مقاله حكم ناپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عشاقي اصفهاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنابر ديدگاه هاي فلسفي رايج، موضوع فلسفه اولي عبارت است از «وجود مطلق» يا «موجود از آن جهت كه موجود است»؛ ولي روشن است كه درستي اين سخن، مشروط است به اينكه وجود، حكم پذير باشد؛ يعني اتصافش به برخي احكام و اوصاف، ممكن باشد. ادعاي اين مقاله آن است كه در وجود، چنين شرطي امكان تحقق ندارد. بنابراين وجود، حكم ناپذير است و ممكن نيست كه «وجود مطلق» يا «موجود از آن جهت كه موجود است» موضوع فلسفه باشد.