سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسیح حسینی جناب – پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده گاز
عبدالله طاقانی – دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وحیدی – پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده گاز
سیدحسام نجیبی – دانشگاه صنعت نفت و بخش تحقیق و توسعه شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

حلالیت گاز اسیدی هیدروژن سولفید (H2S) در محلول Kmol/m 3 ۶۳ / ۳ متیل دی اتانول آمین(Kmol/m 3 ، (MDEA)3/36 تترا متیلن سولفون (TMS) و درحلال های سه جزئی MDEA+TMS+H2OMDEA+PZ+H2O ,(پیپرازین = PZ )در غلظت کل Kmol/m 3 ٣/٣٦ درجه۴۰، ۵۵، ۷۰ درجهسانتیگراد و در محدوده فشارهای kPa ۰۰۵۲ – ۰۵ اندازه گیری شد . این آزمایش در یک سل بسته ( اتوکلاو ) با حجم ٢٥٠ میلی لیتر مجهز به سیستم کنترولر دما وفشارسنج دیجیتالی و بهمزن انجام شد ونتایج بدست آمده در فشارهای پایین و بالا با هم مقایسه شد . همچنین حلالیتH2S در محلول Kmol/m 3 جهت بررسی صحت و دقت روشJou انجام شده و با مقاله ( ۲۸۹۱ ) ۱ MDEA و Kmol/m 3 ۱ TMS بیشتر از حلالیتKmol/m 3 ۶۳ / ۳ MDEA در محلول H2S مقایسه شد . نتایج تحقیق نشان داد که حلالیت Kmol/m 3 ۶۳ / ۳در محلول H2S می باشد . همچنین حلالیت Kmol/m 3 ۶۳ / ۳ TMS آن در محلول MDEAبیشتر از حلالیت آن در محلول MDEA + PZ , MDEA +TMS ۶۳ / ۳ Kmol/m 3می باشدبا افزایش دما حلالیت H2S در تمام محلول های فوق بشدت کاهش می یابد در صورتی که افزایش فشار با TMS باعث افزایش حلالیت گاز می شود . حلالیت گاز در فشارهای خیلی بالا در حلال فیزیکی توجه به قانون هنری افزایش می یابد