مقاله حليل عاملي مهارتهاي حرفه اي لازم براي موفقيت شغلي از ديدگاه اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: حليل عاملي مهارتهاي حرفه اي لازم براي موفقيت شغلي از ديدگاه اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارتهاي حرفه اي
مقاله آموزش عالي کشاورزي
مقاله اعضاي هیات علمي
مقاله دانشکده هاي کشاورزي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي فر احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيديوسف
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي ايجاد تغييرات چشمگير در بخش کشاورزي هر کشوري تدوين برنامه هاي کاربردي براي شناسايي نيازهاي حرفه اي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي رشد مهارتهاي حرفه اي اعضاي هیات علمي آن کشور امري ضروري و اجتناب ناپذير است. هدف اين پژوهش شناسايي و تحليل مهارتهاي حرفه اي لازم براي موفقيت شغلي از ديدگاه اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران بوده است. روش پژوهش توصيفي پيمايشي بوده است و جامعه آماري آن را اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران (N=1837) تشکيل داده اند. با استفاده از جدول نمونه گيري مورگان تعداد ۳۲۷ نفر به عنوان نمونه تعيين شدند که در نهايت، براي افزايش دقت نتايج، حجم نمونه به ۴۰۴ نفر افزايش يافت. براي تعيين تعداد اعضاي هیات علمي و تعداد دانشکده ها از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب و سپس، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان دانشکده هاي کشاورزي ايران ۱۲ دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظرجمعي از اعضاي هیات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوط تاييد شد و براي تعيين ميزان پايايي بخشهاي مختلف از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد (۰٫۷۸ تا ۰٫۹۲). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS:win16 تجزيه و تحليل شدند. نتايج آزمون t نشان داد که تفاوت معناداري بين مدرک تحصيلي (کارشناسي ارشد و دکتري) و محل تحصيل (داخل يا خارج از کشور) اعضاي هیات علمي از نظر مهارتهاي حرفه اي وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون مقايسه ميانگين (F) نشان داد که تفاوت معنا داري بين مرتبه علمي (مربي، استاديار، دانشيار و استاد) اعضاي هیات علمي مورد مطالعه از نظر مهارتهاي حرفه اي وجود دارد. بر اساس نتايج تحليل عاملي پنج عامل مهارتهاي فناوري اطلاعات، مهارتهاي ارتباطي، تسلط بر محتوا، راهبردهاي تدريس و يادگيري و بالندگي حرفه اي در مجموع حدود ۶۴۱٫۵۸% از کل واريانس را تبيين کردند.