سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد ملکی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدرضا سلمانی طامه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

روش تونلسازی اتریشی جدی د بعل ت انعطاف پذیری در شرایط مختلف زمین و نیز استفاده از وسائل سا ده حفاری مورد توجه متخصصین صنعت تونلساز ی بوده و هست . با ا ین همه برآورد میدان تغییر مکان و نشست سطح زمین در این روش از اهمیت زیادی برخوردار است، که در این میان در نظرگیری هندسه سه بعدی و مدل رفتاری مناسب نقش بسزایی را ایفا می کنند. در این مقاله یک مجموعه ت حلیل س ه بعدی با مدل ارتجاعی خمیری با سخ تشوندگی جهت پی شبینی میدان تغییرمکان نا شی از با الگوهای مختلف حفاری برای یکی از مقاطع قطعه پنجم توسعه شمالی خط یک متروی تهران انجام و NATM حفاری تونل باالگوهای مختلف حفاری برای یکی ازمقاطع قطعه پنجم توسعه شمالی خط یک متروی تهران انجام و موردبحث ثرار گرفته است. برای این منظور از کدمحاسباتیPLAXIS 3-D TUNNEL AF26 استفاده گردیده است . پارامترهای مدل با استفاده از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح مقطع فوق تعیین گردیده است . در این مقاله تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر نشست سطح زمین از قبیل ناحی ه بندی و ترتیب حفاری و نیز تأثیر برخی از پارامترهای مکانیکی خاک مورد بررسی قرار گرفته است.