سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن صادقی – سازمان : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران
بهنام غفاری فارسانی – سازمان : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران

چکیده:

معاهده منشور انرژی یاECT معاهـده ای چنـد جانبـه بـرای برقراری حقوق و تعهدات قانونی در سطحی وسیع نسبت بـه سرمایه گذاری , تجارت و سایر موضـوعات راجـع بـه حـوزه انــرژی نظیــر ترانزیــت، محــیط زیســت و انتقــال تکنولــوژی محسوب می شود . در شرایط کنونی که هنـوز موضـوع نفـت بطوراساسی و جدی در مباحث WTO قرارنگرفته و در شمول مقــررات ایــن ســازمان بــر نفــت و ســایر حاملهــای انــرژیتردیدهای بسیاری وجود دارد، معاهده منشور انرژی، مهمترین ضابطه و چارچوب حقوقی است کـه تـاکنون در سـطح بـین المللی تعریف شده است .
اولین جرقه های ایجاد چنین معاهده ای به اوایل دهـه ۹۰ کـه مصادف بـا پایـان جنـگ سـرد و ایجـاد تغییـرات اساسـی در سیاست اروپا و جهان بود، برمی گردد . در ایـن برهـه زمـانی، فرصتی استثنایی برای همکاری میـان دول شـرق و غـرب در زمینه های مختلف، فراهم آمد . در ایـن میـان , اهمیـت یـافتن از این به بعد و در ادامه مقاله به منظور رعایـت اختصـار از "ECT" –
بجای معاهده منشور انرژی استفاده می شود . حوزه انرژی به نیاز اساسی کشورهای صنعتی به انرژی بعنوان نیروی محرک در عمده زمینه های اقتصادی از یک سو، و نیاز کشورهای با اقتصاد گذار به مدرنیزه کردن تجهیزات استخراج و استفاده از انرژی خود از طریق جـذب سـرمایه خـارجی در کنار اتکاء این کشورها بـه درآمـدهای حاصـل از صـادرات و فروش فراورده های انرژی از سوی دیگر , باز می گشت