سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
محمدحسن کیهانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک
علی تمایل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

بررسی انتقال حـرارت و جریـان سـیال در محـیط متخلخـل دارای کاربردهـای مهندسـی فراوانـی مـی باشـد . در ایـن مقالـه بـه بررسـی نــرخ انتقــال حــرارت در داخــل لولــه حــاوی مــاده متخلخــل بــا شــرط مــرزی دمــا ثابــت پرداختــه شــده و از فــرض تعــادل دمــائی بــین فازهــای ســیال و جامــد اســتفاده شــده اســت . بــرای ایــن منظــور پروفیــل دمــا در داخــل لولــه , از حــل تحلیلــی دقیــق معادلــه انــرژی , بدست آمده و در نهایت تاثیر پارامترهای بی بعد مناسب بر توزیع دما و عدد ناسلت نشان داده شده است