سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی عاطفی – استادیار دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
امین موسائی – دانشجوی کارشناسی دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مقالــه ی حاضــر، نظریــه ی ســیالات ریزقطبــی کــه مبتنــی بــر مــدل محــیط پیوس ــته ی کــسرات مــی باشــد، بــرای تحلیـل جریـان مغــشوش بـین دو صــفحه ی مـوازی متحـرک ( جریــان کوئـت ) بــه کـار رفتـه اســت . در عبـارت تحلیلــی توزیع سرعت، جمله ی جدیـدی عـلاوه بـر توزیـع خطـی مکانیـک سـیالات کلاسـیک ظـاهر شـده اسـت . نتـایج بدسـت آمــده بــرای میــدان ســرعت بــا نتــایج آزمــایش رایــشاردتو حــل تحلیلــی مــسأله از گرادیــان تئــوری توســط علیــزادهمقایــسه شــده انــد . شــرط مــرزی در نظــر گرفتــه شــده در اینجــا، شــرط عــدم لغــزش و همچنــین شــرط لغــزش تروســتل مــی باشــد . دیــده شــد کــه نتــایج بــه خــوبی بــا آزمــایش تأییــد مــی گردنــد . مــسأله بــرای عــدد رینولـدزی نزدیــک بـه ١٨٠٠٠ حــل گردیـده اســت . عـدد بــی بعـد جدیــدی اسـتخراج شــد کـه نــشانگر ارتبـاط تئــوری کــسرات و تئــوری لغــزش و تــأثیر متقابــل آنهاســت . در ایــن مقالــه نــشان داده شــده اســت کــه تئــوری هــای مکانیــک محیط پیوسته از مراتب بـالاتر ماننـد مـدل کـسرات مـی تواننـد پدیـده هـای پیچیـده ای ماننـد توربـولانس را بـه دقـت توصیف کنند