سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی آملی – کارشناس ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تح
سیدمصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقا

چکیده:

معادله ناویراستوکس یک بعدی همراه با شرط مرزی لغزشی درپمپ توربو ملکول شیار دار حل شد ه و به کمک آن رابطه توزیع فشار بر حسب طول پمپ بصورت تحلیلی بدست آمده است. رابطه بدست آمده در رژیم های جریان آزاد ملکولی و جریان لغزشی صادق بوده و تطابق بسیار خوب بین نتایج بدست آمده و نتایج تجربی موجود، نشان دهنده صحتروش حاضر است.