سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سکینه حسین آبادی – گروه فیزیک دانشگاه الزهرا
امیرعلی مسعودی – دانشکده علوم، واحد تهرانشرق دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این مقاله ما به بررسی مدل RSOS (جامد روی جامد محدود شده ) در دو بعد پرداخته و پس از بکارگیری الگوریتم رشد در دو بعد، این مدل را شبیه سازی نماهای رشد و ناهمواری آن را یافتیم؛ همچنین روشی تحلیلی برای یافتن تابع همبستگی و نمای ناهمواری در دو بعد با استفاده از خاصیت سطوح مارکوف برای این مدل ارائه نمودیم و نشان داده ایم که در توافق بسیار خوبی با نتایج حاصل از شبیه سازی های دقیق و کارهای صورت گرفته توسط دیگران است.