سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی قربعلی پور درو – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
محمدرضا میبدی، –
سعید شیری قیداری –

چکیده:

دسته ماکزیمال در یک گراف، مجموعهای از رئوس میباشد که در آن هر دو راس دلخواه با هم مجاور بوده و به علاوه زیر مجموعه هیچ دسته بزرگتری نمیباشد. این مسالهNP-hardبوده و الگوریتمهای تقریبی متعددی برای آن ارائه شده است. آتاماتای یادگیر یک ابزار جستجوی عمومی بوده و برای حل تعدادی از مسائل NP-hardبه کار برده شده است. در این مقاله با استفاده از آتاماتاییادگیر توزیع شده الگوریتمی برای حل مساله دسته ماکزیمال ارائه شده و سپس کارایی این الگوریتم روی تعدادی از نمونه مسالههای دسته ماکزیمال آزمایش گردیده و با بعضی روشهای موجود مقایسه شده است. نتایج این مقایسات حاکی از کاراتر بودن این روش نسبت به روشهای موجود میباشد