سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم
مجید واحدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه

چکیده:

با استفاده از روش ورتک سهای تصادفی (Random Vortex Method) جریان دو بعدی آشفته اطرف دو بیضی در مجاورت یکدیگر آنالیز گردیده است. برای حل جریان زمینه تعداد زیاد ولی محدودی ورتکس داخل بیضی ها، در نزدیکی مرز جامد قرار داده شده است. ارضاء شرط عدم نفوذ منجر به یک مجموعه معادلات خطی م یشودکه ازحل آن جریان زمینه محاسبه م یشود. اهمیت روش حاضر در این است که امکان حل جریان حول هندس ههای پیچیده و دارای شکستگی یا هر منحنی دلخواه را فراهم م ینماید. نیز امکان در نظر گرفتن چند جسم مجاور یکدیگر با هندس ههای پیچیده وجود دارد. و لذا م یتوان اثرات جسم مجاور یا دیوار مجاوریا اثرات چند جسمروی یکدیکر را مدل کرد. ارضاء شرط عدم لغزش از طریق تولید ورتکس های صفحه ای روی مرز جامد
صورت گرفته است که بعدًا از طریق دو مکانیزم نفوذ و هدایت به داخل میدان جریان نفوذ کرده و میدان جریان آشفته را ایحاد می کنند.. میدان سرعت، میدان ورتیسیتی و شدت آشفتگی در ناحیه دنباله و تأثیرات دنباله دو بیضی روی همدیگر در این کار مطالعه شده است.