سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم هجران فر – استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
کسری فتاح حصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

در تحقیق حاضر، شبیه سازی عددی جریان همراه با کاویتاسیون حول هیدروفویل با استفاده از حل معادلات اویلر چند فازی صورت گرفته است. تعداد فازهای درنظر گرفته شده دو فاز مایع و بخار بوده که در تبادل جرم با یکدیگر قرار دارند. معادلات حاکم شامل معادله بقای جزء حجمی مخلوط، مومنتوم مخلوط و یک معادله مجزا برای بقای جزء حجمی مایع می باشد. ایده جریان همگن تعادلی در حل معادلات اویلر چند فازی مد نظر قرار گرفته و جهت افزایش کارآیی روش در حل کاویتاسیونی، از استراژی پیش شرطی استفاده شده است. دستگاه معادلات با استفاده از یک الگوریتم حجم محدود از نوع مرکزیت سلول حل می شود. ماهیت تفاضل مرکزی الگوریتم مورد استفاده در تخمین شارها باعث بروز نوسانات در میدان حل و در نتیجه ناپایداری عددی می شود. جهت حذف این نوسانات و پایداری میدان حل، از عبارات میرایی عددی مناسب به همراه حسگرهای مختلف نظیر حسگر چگالی و حسگر فشار استفاده شده است. برای نشان دادن صحت و دقت نرم افزاری توسعه داده شده، حل انواع جریان کاویتاسیونی شامل کاویتاسیون ورقه ای و سوپر کاویتاسیون حول هیدروفویل دلخواه در شرایط مختلف شامل اعداد کاویتاسیونی و زوایای حمله مختلف نشان داده شده و با نتایج قابل دسترس مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است.