سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سجاد رنجبران – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافض
صادق تابع جماعت – دانشیار – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنع
یاشار شرکا – دانشجوی دکترا – دانشکده مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگ

چکیده:

در این حل عددی به منظور شبیه سازی اشتعال ماتریس قطرات سوخت در هوای داغ است . سوخت مورد استفاده در این تحقیق هپتان نرمال می باشد . نتایج کارهای تجربی نشان می دهد که زمان اشتعال برای ماتریس قطرات سوخت که در هوای داغ ساکن قرار می گیرند، کمتر از زمان اشتعال برای قطره تنها است . هدف از این مطالعه روشن ساختن این رفتار اشتعال بوسیله حل عددی است . قطر قطرات هپتان را از ۰/۷۵ تا ۱/۲۵ میلیمتر در یک ماتریس با فاصله ۴ تا ۲۰ میلی متر در هوای داغ با دمای ۱۱۲۳ در زمان صفر در نظر گرفته شده است . روش جدا سازی معادلات توسط روش تفاضل محدود انجام شده است . نتایج نشان می دهد که وقتی فاصله قطرات کاهش مییابد زمان اشتعال از حالت قطره تنها کمتر شده و با کاهش بیشتر فاصله این زمان سریعا کم میشود . توزیع وابسته به زمان دما نشان میدهد که اولین مرحله اشتعال بین قطرات رخ می دهد . با کاهش بیشتر فاصله، ناحیه واکنش مثل یک لوله استوانه ای دور ماتریس را می گیرد . زمان اشتعال برای فواصل ۱۶ تا ۱۱/۲۵ میلیمتر کمتر از همین زمان در قطره تنهاست . اما این زمان با کاهش فاصله بین قطرات افزایش می یابد . به نظر میرسد که یک محدوده اشتعال پذیری وجود دارد . این امر با نتایج تجربی نیز انطباق دارد .