سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نوری بروجردی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک
مهدی نیلی احمدآبادی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت جریان مغشوش در ف اصلة هوایی بین دو استوانة هم مرکز ، تحت شارحرارتی یکنواخت و بـا دوران استوانة داخلی، مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم با استفاده از روش حجم کنترل، برای یـک جریـان مغشوش دو بعدی و در حالت دائم بصورت عددی حل شده است. گسسته سازی معادلات با دقت مرتبة دوم و بـصورت جابجا شده انجام گرفته است. از مدل دو معادله ای RGN برای مدل توربولانس جریان مغشوش و برای اعداد رینولـدز محوری و دورانی که بترتیب در محدودة ٢٠٠٠<Rez<٢٠٠٠٠ و ٠<Reφ<٢٠٠٠٠ قرار دارنـد اسـتفاده شـده اسـت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دوران استوانة داخلی باع ث افزایش ضریب انتقال حرارت هر دو استوانه بخصوص در رینولدزهای محوری کم، می شود . سهم افزایش ضریب انتقال حرارت سـطح اسـتوانة داخلـی بیـشتر از سـطح اسـتوانة خارجی است .