سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مراحل مهم در طراحی شناورها ، محاسبه نیروی مقاومت بدنه شناور می باشد . زیرا انتخاب سیستم رانش مناسب و بهینه بر اساس آن صورت می گیرد . امروزه استفاده از روشهای عددی برای محاسبه مقاومتشناور به شاخه ای از علم مهندسی دریا تبدیل شده است . اگر چه این روش نسب ت به آزمایش مدل دقت و اعتبارکمتری دارد ، اما می توان در مراحل اولیه طر احی از آن استفاده کرد . در این مقاله سعی می شود سطح آزاد و جریان اطراف بدنه مدل یک شناور کاتاماران به روش عددی مدل سازی شده و مقاومت بدنه آن محاسبه شود . مدلسازی با استفاده از نرم افزار فلوئنت و برای پنج سرعت مختلف انجام می شود . در انتها نتایج حل عددی با نتایج آزمایش مدل که در آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است ، مقایسه می شود . نتایج نشان می دهد که مقاومت بدست آمده از روش عددی در سرعتهای بالا خطا ی زیادی نسبت به مقاومت حاصل از آزمایش مدل دارد .