سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی علیشاهی – دانشیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
علیرضا ظریف دیلمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

برنامه ای کامپیوتری مبتنی برحل معادله پتانسیل کامل درجریان مافوق صوت حول اجسام شامل بالک – بدنه تهیه شده است. ساختار این برنامه بر اساس تعمیم کارهای قبلی برای اجسام غیر مخروطی است. با استفاده از شبکه و حمل معادلات در یک یا چند ناحیه می توان میدان جریان حول اجسام بالک – بدنه را به راحتی به دست آورد. نتایج بدست امده از این برنامه و برنامه های قبلی که در یک کد حل میدان جریان جمع آوری شده است ارائه گردده و با نتایج دیگر مراجع مقایسه شده اند.