سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کشاورز – استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجتبی طاهری محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازما پژوهشهای علمی و صنعتی شاهرود
سیدحسین منصوری – استادیار، بخش مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رهنما – مربی، بخش مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق انتقال مومنتم و گرمای جریان آرام و یکنواخت مذابهای پلیمری در ناحیه حلقوی بین دو لوله هم محور با دمای دیواره ثابت بررسی شده است. از انجایی که مذاب های پلیمری جزو سیالات شبه پلاستیک اند و لزجت با دما تغییر می کند، تغییرات لزجت با دما به حساب آمده و سایر خواص به دلیل تغییرات ناچیز با دما ثابت فرض شده است. با استفاده از قانون توانی برای ارتباط بیت تنش برشی و شدت برش، لزجت ظاهری ومانستکی سیالات نیوتنی معادلات انتقال مومنتم و انرژی به شکل معادلات کلی تبدیل میشوند. معادلات حاکم بر جریان سیال با استفاده از روش حجمهای محدود و همچنین روش جداسازی پیوندی به معادلات جبری شده و به دلیل وابستگی لزجت به دما، این معادلات به طور همزمان حل شده آن.
نتایج حاصل به صورت میدان سرعت، توزیع دمای دیواره، نوسلت موضعی، تاثیر عدد رینولدز ورودی، دمای دیواره و شاخص رفتار جریان بیان شده است. مشاهده شده که افزایش عدد رینولدز باعث افزایش نوسلت مضوعی می شود و همچنین تاثیر دمای دیواره گرم روی سیال کمتر شده و نفوذ گرما از صفحه بالایی به سمت پایین کاهش می یابد.