سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عباس عباسی – دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن اسداللهی طاهری – کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک – – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، انتقال حرارت جابجائی اجباری از سطح استوانه افقی با سطح مقطع بیضوی در زواِیِای حمله ۰ تا ۹۰ درجه با در نظر گرفتن شرط مرزی شار و دما ثابت و برای هوا با پرانتل ۰/۷ در محدوده اعداد رینولدز ۵ تا ۱۰۰ و نسبتهای قطر کوچکتر به قطر بزرگتر بیضی ۰/۲ و ۰/۶ بررسی شده است . ابتدا معادلات حاکم در مختصات کارتزین عمود بر هم نوشته شده و سپس برای ساده کردن اعمال شرایط مرزی به سطح و حل میدان جریان فضای فیزیکی مساله به یک فضای محاسباتی به شبکه مستطیلی تبدیل شده است . با بدست آوردن معادلات جدید در این فضا و تجزیه آنها به روش عددی تفاضل محدود نتایج با حل صریح به دست آمده اند . اعداد نوسلت موضعی و متوسط بدست آمده با نتایج سایر محققین مقاِیسه شده است . و همچنین کانتورهای دما و تابع جریان بی بعد در محدوده اعداد رینولدز ۵ تا ۱۰۰ ترسیم شده ا ند . نتایج نشان می دهند، که استوانه با شرط مرزی شار ثابت اعداد نوسلت بزرگتری را نسبت به شرط مرزی دما ثابت دارند . همچنین با افزایش زاویه حمله در شرایط یکسان عدد نوسلت کاهش می یابد . تشکیل گردابه ها باعث بوجود آمدن نوسان در اعداد نوسلت متوسط و تغییرات لحظه ای در اعداد نوسلت موضعی می شود . بزرگترین دامنه نوسانات در اعداد نوسلت در زاویه حمله ۶۰ درجه مشاهده می شود .