سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد قدیری – استادیار بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

روش گردابه تصادفی بری حل جریان لزج اطراف یک جفت سیلندر که در فواصل مختلف قرار دارند توسعه یافته است. معادله ناویر استوکس به شکل ورتیسیته به معادله خطی پخش و غیر خطی جابه جایی به روش گام جزء به جزء تفکیک می شود. در این روش معادلات به دنبال هم حل میشوند بدین معنا که در هر فصالهز مانی ابتدا معادله پخش با شراط اولیه حل و سپس معادله جابه جایی با استفاده از حل معادله پخش به عنوان شرط اولیهحل می شود. معادله پخش به روش گامی تصادفی و معادله جا به جایی به روش CIC حل می شود. برای ارضای سرعت مماسی صفر روی سطح سیلندرها گردابه های جدید روی سطوح به وجود می آیند. گردابه ها با گام تصادفی حرکت می کنند تا معادله پخش را شبیه سازی کنند و سپس گردابه ها در میدان لاگرانژین حرکت می کنند تا معادله جا به جایی را شبیه سازی کنند.
ضرایب برا و پسا و عدد اشتروهال برای فواصل مختلف بین سیلندرها محاسبه شده و با نتایج تجربی مقایسه و توافق نسبتا خوبی بین نتایج به دست آمده است .