سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سودابه وکیل زاده هاتفی – اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی
محسن نصراصفهانی – اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

جریان درهم هوا در خم ٩٠ درجه به طور عددی تحلیل شده و جریان ثانویه ایجاد شده در آن مورد بررسی قرارگرفته اس ت. قطر لوله خم١٠٤ mm و نسب ت شعاع انحنا ی آ ن ٤ است. میدان جریان د ر۱۰ به توان ۴ ضربدر ۶ = Re با استفاده از مدل,RNG k–ε به وسیله نرم افزار Fluentمحاسبه شده و حل عددی بدست آمده با نتایج تجربی موجود از کارسودو وهمکاران ( ١٩٩٨ ), مقایسه شده است. در این مقایسه حل عددی تطابق خوبی را با داد ههای تجربی نشان داده اس ت. منحنی های ضریب فشا ر, پروفیل ها و کانتورهای سرعت در مقاطع مختل ف خ م تصویر شده اس ت. علاوه بر این توز یع تنش برشی در دیوار ه خم ارائه شده است . نتایج نشان م ی دهد که نحوة توزیع تنش برشی در دیوارة خم به گونه ای است که ماکزیمم تنش برشی در خم در مجاورت دیوارة داخلی قرار دارد و پس از خروج از خم به سمت دیوارة خارجی لوله منتقل م یشود.