سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایمان رشیدی طرقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده مهند
محمود پسندیده فرد – استادیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
علی خالقی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله تحلیل عدد ی پدیده ی کاویتاسیون بر روی هندسه های دو بعدی با تقارن محوری مورد بررسی قرار گرفته است. هندسه ی مورد تحلیل یک کاویتاتور ١ است ک ه به صورت یک دیسک دو بعد ی با سوراخ مرکز ی مدل شده است . در تحلیل صورت گرفته برای حل دستگاه معادلات بقاء از روش حجم کنترل و الگوریتم سیمپل ٢ استفاده شده است همچنین از مدل k-εاستاندارد به عنوان مدلاغتشاش و از مدل مخلوط ٣ برای تحلیل کاویتا سیون بهره گرفته شده است . بدلیل فقدان نتایج آزمایشگاه ی برا ی هندسه مورد نظر، صحت تحلیل عدد ی در شبیه ساز ی کاویتاسیون و تخمین فشار در ناح یه ی کاویت ی توسط استوانه دو بعد ی با دماغه کرو ی که نتایج آزمایشگاهی آن در اختیار است بررس ی شده است که نتایج گویا ی آن است که روش عدد ی دقت نسبتًا خوب ی در محاسبه فشار در ناحیه کاویتی دارد . همچنین در این مقاله تأثیر عدد کاویتاسیون بر رو ی طول کاویتی و تأثیر زاویه ی کاویتاتور در شکل و طول کاویت ی مورد بررسی قرار گرفته است.