سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سرمد قادر – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرهنگ احمدی گیوی – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
آناهیتا امیری – گروه فیزیک فضا، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله حاضر حل عددی شکل اویلری معادلات آب کم عمق در مختصات کروی برحسب متغیرهای تاوایی، واگرایی و ارتفاع ارائه شـده اسـت . بـرای انجام شبیه سازی عددی از فرمول بندی نیمه ضمنی استفاده شده و گسسته سازی زمانی معادلات با بـه کـارگیری روش سـه تـراز ه لیـپ فـراگ و همچنـین گسسته سازی های مکانی نیز با استفاده از روش تفاضل محدود مرتبه دوم مرکزی انجام شده اسـت . بـرای حـل معـادلات بیـضوی کـه از فرمـو ل بنـدی نیمه ضمنی معادلات به دست می آیند از روش های ADI و گوس – سایدل خط به خط استفاده می شود . جواب های به دست آمده برای موج راسبی هورویتز در دوره زمانی ۵ روزه نشان از درستی روش حل عددی ارائه شده دارد و این جواب ها با نتایج سایر پژوهشگران برای مـوج راسـبی هـور ویتز مطابقـت خوبی نشان می دهند