سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

وحید صدقی زاده – کارشناس ارشد
ابراهیم شیرانی – دانشیار دانشکده مهندس مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد فرشچی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جریان متلاطم مادون صوت در مجاری دو بعدی و یا تقارنمحوری به کمک روشهای عددی و ازطریق یکبرنامه کامپیوتری بررسی شده است. معادلات حاکم بر جریان شامل معادلات ممنتم و انرژی با استفاده از ایده رینولدز متوسط گیری شده اند. عبارتتنش رینولدز و عبارتهایی که به علت متلاطم بودن جریان درمعادله انرژی ظاهرشده اند با استفاه از ایده لزجکت تلاطمی و ضریب پخش تلاطمی مدل گردیده اند. معادلات K و e برای محاسبه این دو پارامتر استفاده شده اند. برای تعیین شرط مرزی کنار دیواره از قانون دیواره بر اساس ایده لاندر و اسپالدینگ مشاهده شده است. معادلات دیفرانسیلی با استفاده از تقریب حجم معیار به صورت اختلاف محدود درامده و پارامترهای که نیاز به میانیابی داشته اند از روش پی – ال – دی – اس و کوئیک میانیابی شده اند. شبکه مورد استفاده از نوع استگر است . عبارت فشار نیز با استفاده از روش سیمپل محاسبه می گردد. برنامه کامپیوتری در چند مورد ازمایش شده و نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. این موارد شامل جریانهای متلاطم بر روی پله تقارن محوری و دو بعدی در دو حالت بدون انتقال حرارت و با انتقال حرارت است. نتایج به دست امده از دقت قابل قبولی برخوردار است.