سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش امیدورا – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی بنی هاشمی – دکترای هیدرولیک استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مق اله با کمک روابط بقاء جرم و مومنتوم و متوسط گیری در عمق، نحوه استخراج معادلات جریان آب کم عمق بدست آمده است . سپس برای حل معادلات از روش ضمنی تیلور -گالرکین استفاده شده است . این روش یک روش اجزاء محدود می باشد و از بسط تیلور برای جداسازی زمانی و روش استان دارد گالرکین برای جداسازی مکانی بهره می جوید . به این ترتیب روش فوق به یک سری معادلات غیر خطی منجر می شود که برای حل آنها از روش کنترل طول کمان استفاده شده است.