سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا بشارت – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه، دانشجوی دکتری مهندسی آب
امیرحسین ناظمی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی اشرف صدرالدینی – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

ارتباط بین خاک، گیاه و اتمسفر همراه باجریانات آب زیر زمینی از مهمترین مسائل مدیریتی و طراحی منابع آب در بسیاری از کارهای عملی است. حرکت آب در خاک یکی از مهمترین و پیچیده ترین مسائل آب و خاک همواره مورد بحث بوده و در کشاورزی انتقال آب و جذب ریشه دو فرایند غیر قابل تفکیک می باشند که پیش بینی دقیق انها م یتواند در راستای ایجاد شرایط رطوبتی بهینه منطقه ریشه برای عملکرد بهتر گیاه حائز اهمیت باشد. در این مقاله سعی شده است که به حل عددی معادلاتحاکم و انالیز مدلهای موجود پرداخته شود که عموما د رتشریحجریان رطوبت در خاک همراه با جذب ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. این مدلها اساس فیزیکی داشته کهعموما از معادله ریچاردز استفاده شده است. پدیده جذب ریشه یکی از مراحل سیکل آب و یکی از اجزاء توازن آب در مزرعه است. علم جذب آب توسط ریشه می تواند در مدیریت بهتر سیستم آبیاری کمک کند. میانگین کمی جذبآب توسط ریشه باید حتما در مصرف آب موثر وارد شود. دراین مقاله مدلهای مختلف انتقال رطوبت وجذب ریشه و معادلاتحاکم و حل عددی انها همراه با مقایسه نتایج مدلها ارائه شده است. داده های اندازه گیری در مزرعه با داده های خروجی از حل عددی مقایسه شد. شناخت کافی انتقال – جذب ریشه و روشهای جدید حل عددی معادلات حاکمدر مهندسی آب از اهمیتی خاص برخوردار است و می تواند در مدیریت آبیاریو راندمان مصرف آب نقش مهمی را ایفا کند.