سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل فاتحی فر – دانشگاه صنعتی سهند تبریز- مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست
علی علیزاده اوصالو – دانشگاه صنعتی سهند تبریز- مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست – شرکت ملی صنا
محمد علی کی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز- مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست

چکیده:

معادلات پخش آلاینده ها در محیط با استفاده از معادلات دیفرانسیل جزیی قابل توصیف می باشند . تعداد این معادلات نیز برابر تعداد آلاینده های مورد مطالعه بوده و با افزایش آلاینده ها، تعداد معادلات نیز بیشتر می شو د و بدین ترتیب حل مساله مشکل تر می شود . لازم به ذ کر است که حل معادلات دیفرانسیل جزیی با استفاده از روشهای تحلیلی بسیار مشکل بوده و در برخی موارد امکان پذیر نمی باشد . در صورتی که تعداد آلاینده های مورد مطالعه کمتر از دو باشد، با انجام فرضیات ساده کننده و تقریب مناسب، امکان حل معادله د یفرانسیل جزیی با روشهای تحلیل امکان پذیر خواهد بود . بنابراین استفاده از روشهای حل عددی در محاسبات مربوط به مدلهای پخش آلاینده ها اجتناب ناپذیر می باشد . روشهای حل عددی، از گستردگی زیادی برخوردار بوده و تنوع آنها انتخاب یک روش بهینه برای استفاده در حل مدلها ی پخش آلایند ه ها را سخت تر نموده است . با اینکه امکان بررسی تمامی روشهای حل عددی در خصوص مدلهای پخش امکان پذیر نمی باشد، اما برخی از روشهای عددی که کاربرد زیادی در حل اینگونه معادلات دارند، مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.