سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید زارع ابیانه – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
امیرحسین ناظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمد نیشابوری – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
کورش محمدی – عضو هیئت علمیدانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بکارگیری روش اجزاء محدود در هیدرولیک جریان زیر سطحی به عنوان روشی توانمند در پیش بینی رفتنار و وضعیت محیط متخلخل شناخته شده است. در این مقاله معادله دیفرانسیل ریچاردز برای جریان غیراشباع غیر ماندگار به روش اجزا محدود بررسی و با ساتخراج فرم ماتریسی آن برای عناصر میله ای، مدل ریاضی بر اساس آن توسعه یافت. ابتدا مدل با نتایج عددی Antonopoulos and Papazafiriou (1990) برای خاک لوم رس پانوچ کنترل گردید. سپس ضرایب روابط مشخصه با استخراج منحنی رطوبت خاک ،θ(ψ و مدل Van Genuchten (1980) از نرم افزار( ۱۹۹۱-۶ RETC(Ver. به دست آمد. مجددا مدل عددی بر اساس روابط مشخصه جدید اجرا و با نتایج روابط دو ناحیه ای مقایسه گردید. در نهایت فرم توزیع رطوبت غیر اشباع با شرایط اولیه مناسب و شرایط مرزی دیریخله در مرز بالا دست آمد. نتایج با انتخاب گام زمانی ۱ ثانیه و گام مکانی ۲/۵ سانتی متر از همخوانی خوبی برخوردار بودند. با توجه به نتایج مطلوب با جایگزینی مدل پیوسته Van Genuchtenبه جای مدل ناپیوسته Antonopoulos and Papazafiriou مدل قابل توصیه و توسعه برای شرایط مختلف است.