سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهرداد منطقیان – هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین

چکیده:

در این مقاله معادله یک بعدی نفوذ – جاب ه جایی با ضرایب ثابت توسط روش اختلاف محدود (FDM) حل شد و نتایج آن با مقادیر تجربی مورد مقای سه قرار گرفت . تنها با تغییر دادن وزن های زم انی و مکانی حل معادله نفو ذ جابجایی از چندین روش اختلاف محدود مانند BTBSCS ، BTCS ، FTBSCS ،FTCS و Kranc-Nicolson امکان پذیر می باشد. این روش ها بر مبنای تقریب های اختلاف محدود کاملاً صریح و کاملاً غیر صریح می باشد . دو مثال هم که به صورت تحلیلی در نوشتجات حل شده بود، به صورت عددی حل شد . مشاهده شد که روش کرانک – نیکلسون کمترین خطا را نسبت به سایر روش های عددی دارد.