سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس طربی – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر – مجتمع دانشگاهی هوافضا
محمدرضا سلطانی – دانشیار دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی پدیده آئروترمودینامیکی میدان جریان اطراف بدنه های سرپخ (Blunt Bodies) و نوک تیز(Pointed Bodies) در سرعتهای ابرصوتی است . بدین منظور، میدان جریان ( میدان بین موج ضربه ای و سطح بدنه ) به دوناحیه لزج داخلی و غیرلزج بیرونی تقسیم شده است . در ناحیه غیرلزج از معادله اویلر و در ناحیه لزج از معادلات لایه مرزی ناویر -استوکس برای حل عددی استفاده شده است . برای محاسبه مشخصات جریان، معادلات لایه مرزی تراکم پذیر در سه ناحیه آرام ، گذرا و مغشوش با استفاده از روش تکرار اختلاف محدود سه نقطه ای ضمنی حل شده اند . در ادامه،علت استفاده از تجهیزات تجربی برای بررسی میدان جریان اطراف اجسام پرنده ابر صوتی ذکر شده است . سپس برای ارزیابی دقت برنامه نوشته شده، نتایج با مقادیر تجربی و برنامه های محاسباتی دیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند