سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد تولمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشه
محمود پسندیده فرد – استادیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مقاله حاضر جریان پتانسیل حول مرز هیدروفویل – کاویتی حل شده است تا شکل کاویتی بدست آید. حل با استفاده ازروش المان مرزی پنل متد و المان های گردابه ای انجام شده است. روی مرز هیدروفویل – کاویتی شرط مرزی سرعت عمودی صفر و روی مرز کاویتی شرط مرزی سرعت مماسی ثابت و در نقطه انتهایی هیدروفویل شرط کوتا اعمال شده است. نتایج حل هندسه کاویتی حول هیدروفویل NACA0009 با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج بیانگر صحت مطلوب روش عددی تا طول نسبی کاویتی کمتر از حدود ۰/۷۵ است. اثر تغییر نقطه شروع کاویتی بررسی شده است. نشان داده شده است کهتغییر نقطه شروع کاویتی اثر زیادی بر نمودار نسبت ضخامت به طول کاویتی ندارد.