سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی هاشم آبادی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی هوافضا – مرکز آموزشی و تحقیق
کاظم هجران فر – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا، استادیار

چکیده:

در این مقاله، حل جریان لزج روی ایرفویل با وجود جدایش جریان با استفاده از روش لایه مرزی اندرکنشی در زوایای حمله نسبتاً بالا انجام شده است. جهت حل ناحیه غیرلزج از حل پانل و جهت حل ناحیه لزج از حل معادلات غیرتشابه ی لایه مرزی استفاده شد هاس ت. در نواحی بدون جدایش جریان از حل مستقیم و در نواحی با جدایش جریان، از حل معکوس معادلات استفاده شده و اثرات متقابل نواحی لزج و غیرلزج جریان به صورت تکراری لحاظ می شود. نرم افزار توسعه یافته، قابلیت تحلیل جریان آرام و آشفته با وج ود نواحی جدایش را دارا بوده و برای حل در نواحی آشفته از یک مدل آشفتگی جبری دولای های استفاده شده است . تحلیل جریان حول ایرفوی ل های مختلف و در زوایای حمله متفاوت صورت گرفته و نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفته است . همچنین، قابلیت حل حاضر در تحلیل جریان حول ایرفویل همراه با جدایش و در نتیجه، تخمین مشخصات جریان در ناحیه واماندگی نشان داده شده است.