سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد کوچک زاده – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
صابر ساعتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تهران

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها، یک چارچوب تئوریک را برای تحلیل عملکرد و اندازهگیری کارایی، فراهم میآورد . مدل مذکور شامل مجموعهای از تکنیک های برنامهریزی خطی است که مرز کارا را با استفاده از دادههای مشاهده شده بنا می کند و آنگاه به ارزیابی و اندازه گیری کارایی واحد تصمیم ساز میپردازد . مدل تحلیل پوششی داده ها برخلاف بسیاری از مدلهای مرسوم در نظریه اقتصاد خرد، در اندازهگیری کارایی می تواند شامل چندین ورودی و چندین خروجی باشد . ًمضافا اینکه به اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات نیازی ندارد . در این خصوص فرضیه نهفته در مدل اصلی اینست که دادههای مساله، شامل مقادیر قطعی است و این درحالی است که این فرض در بسیاری موارد مخدوش است و دادهها فازی و غیر دقیق هستند .
در این مقاله نسخه فازی BCC از مدل تحلیل پوششی دادهها با اعداد مثلثی به همراه روش حل آن ارائه خواهد شد . ایده اصلی بر مبنای تبدیل مدل فازی BCC به مساله برنامهریزی خطی قطعی با بهرهگیری از روش برش آلفا قرار دارد . در این رهگذر، مساله به یک برنامه ریزی فاصلهای تبدیل خواهد شد . در روش پیشنهادی بجای مقایسه، فواصل متغیری در این فاصله تعریف میشود که نه فقط محدودیتها را ارضاء میکند بلکه در عین حال مقدار کارایی را نیز بیشینه مینماید