سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سیدوکیلی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
هدایت ذکایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده:

تخصیص هواپیما به پرواز از جمله زیر مسائل برنامه ریزی پرواز در شرکتهای هواپیمایی است . در این مسأله با معلوم بودن زمان پروازها و مشخصات هواپیماهای آمادة پرواز، نوع هواپیمای هر پرواز تعیین می شود. در چند مطالعه اخیر، این مسأله بصورت یک مسأله جریان در شبکه چند کالایی با مت غیرهای صحیح مدلسازی و حل شده است . در این مطالعه یک روش حل ، بااستفاده از روش جستجوی ابتکاری Simulated Annealingپیشنهاد شده و چند مسأله نمونه مورد حل قرار گرفته است. مقایسه حاکی از قابلیت خوب روش، برای حل مسأله تخصیص هواپیما GAMS نتایج روش حل پیشنهادی با نتایج نرم افزار بهینه سازی است.