سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین شایقی – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین حدادیان – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سعید جلیل زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

این مقاله در رهیافتی نو، برای حل مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها ) ۱ ( UC ، قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال را تلفیق نموده است . در واقع به منظور ارزیابی دقیقتر از ذخیره مورد نیاز سیستم، علاوه بر دسترس ناپذیری واحدهای تولیدی، دسترس ناپذیری خطوط انتقال نیز مد نظر قرار گرفته است . در این راستا ارزیابی ذخیره چرخان لازم سیستم، با اعمال قیود قابلیت اطمینان بر پایه شاخصهای احتمال از دست دادن بار (LLP) 2 و انرژی تامین نشده مورد انتظار (EENS) 3 میسر می گردد که محاسبه این پارامترها در رویکردی ابتکاری با بکارگیری برنامه ریزی خطی انجام می شود . با استفاده از این روش شاخص – های فوق کمینه شده و سطح مطلوب و مقرون به صرفه ای ازذخیره چرخان بدست می آید . علاوه برآن ابزار بهینهسازی قدرتمندی به نام » الگوریتم ژنتیک با کدگذاری صحیح « برای حل مساله معرفی شده مورد استفاده قرار میگیرد . نتایج عددی حاصل از اجرای روش پیشنهادی بر روی شبکه ۲۴ شینه نمونه IEEE ، حاکی از اهمیت لحاظ نمودن قابلیت اطمینان شبکه انتقال در حل مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها و روند برنامهریزی دارد