سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه جهانفر – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
علی اصغر مولوی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش مونتکارلو، برنامه رایانهای برای بهینه سازی زمان چراغ سبز و قرمز مربوط به یک تقاطع در ساعات و روزهای مختلف به گونهای که ترافیک در آن تقاطع شرایط بهتری داشته باشد، نوشته شده است . نتایج میتواند در بهبود وضعیت ترافیک، مورد استفاده قرار گیرد