سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد سعیدی مهرآباد – دانشیاردانشکده مهندسی صنایع؛دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالسلام قادری – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق ، یک الگوریتم ژنتیک (GA) برای حل مسائل جانمایی تسهیلات در محیطهای احتمالی بطوریکه هزینه حملونقل مواد بین دپارتمانهای مختلف حداقل شود ارائه میشود . سیستمهایی درنظرگرفته میشوند که در آنها ترکیب تولید وتقاضای محصولات ( سناریوهای مختلف ) ثابت نبوده و متغییر می باشند . اثربخشی رویکرد پیشنهادی با مثالهای عددی ارزیابی شده است . برای حالتیکه فقط یک سناریو وجود دارد رویکرد ارائه شده با رویکردهای دیگران مقایسه میشود و نشان میدهیم که نسبت به کارهای آنهاجواب بهتری می – دهد . سپس برای حالتی که چند سناریو داریم مسئله را بررسی کرده و برای هر سناریو جواب مطلوب ( جوابهای مطلوب ) را پیدا کرده وبر اساس طرحهای مطلوب بدست آمده هزینه سایر سناریوها را بدست میآوریم ودر نهایت مطلوبترین طرح را انتخاب میکنیم .