سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده هوافضا – تهرانT استادیار
مهدی حجاری طاهری – کارشناس ارشد

چکیده:

بهینه سازی مس یر نقش مهم ی در صنعت هوا فضا ایفا می کند زیرا هواپیما و فضاپیماها قصد دارند به حداکثر کارآیی در محیطهای سخت و طاقت فرسا برسند . هدف از این تحقیق حل مسئله بهینه سازی مسیر هواپیمای جت بمنظور صعود در حداقل زمان ممکن است . این مسئله اولین بار توسط دکتر برایسون مطرح گردید و تاکنون با روشهای مختلف کنترل به ینه از جمله اصل حداقل یابی پونتریاگن و برنامه ریزی پو یا بررسی و حل شده است . مسیر بدست آمده از ا ین روشها تأمین کننده شرط لازم و نهکافی در یافتن حداقل مطلق زمان صعود می باشد. در این تحقیق از روش مستقیم برای حل مسئله صعود در حداقل زمان استفاده شده است . بدین منظور بردار متغیر کنترل مسیر (زاویه حمله) توسط تعدادی منحنی درجه سه پارامتریزه شده و هدف انتخاب این پارامترها بگونه ای است که کنترل حاصله مسیر بهینه را ایجاد نماید. برا ی انتخاب بهینه این پارامترها از روش مستقیم الگوریتم ژنتیک که یک روش بهینه سازی کلی (Global Optimization ) می باشد بهره گرفته شده است . با توجه به قابلیت بالای روش الگوریتم ژنتیکی در دنبال کردن حداقل مطلق توابع، حداقل زمان رس یدن به ارتفاع مورد نظر در سرعت مشخص در این روش، به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به زمان بهینه بدست آمده از سایر روشها کمتر می باشد. صحت عملکرد شبیه ساز مورد استفاده به کمک نتایج به دست آمده از حل مسئله برایسون توسط دیگر روشهای عددی به اثبات رسیده است.