سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا نوفرستی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکدهمهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا یک الگوریتم تکرار شونده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای حل مسئله اشتاینرایستا پیشنهاد میشود و سپس با استفاده از این الگوریتم الگوریتم دیگری برای حل مسئله اشتاینر پویا ارایه می گردد. در الگوریتم حل مسئله اشتاینر ایستا هرگره از گراف یه یک اتوماتای یادگیر مجهز است هراتوماتای یادگیردارای دو عمل می باشد که حضور یا عدم حضور گره متناظر در درخت اشتاینر را مشخص می کند در هرتکرار از الگوریتم اتوماتاهای یادگیر بصورت همزمان فعال شده و یک عمل را انتخاب می کنند سپس برروی گره هایی که اتوماتاهای یادگیر آنها عمل حضور دردرخت اشتاینر را انتخاب کرده اند یک درخت پوشای کمینه ایجاد می شود با توجه به هزینه درخت بدست آمده از هر تکرار بردار احتمالات اتوماتاهای یادگیر بروز میشود این روند به دفعات تکرار می گردد و درخاتمه الگوریتم درخت بدست آمده به عنوان جواب نهایی انتخاب می شود