سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد ارزیانی – مربی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید رجایی، تهران
محمدهادی افشار – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
علی زهرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی روش تفاضل محدود و نیز روشی نوین از مجموعه روشهای نقاط محدود پرداخته شده است. روشهای نقاط محدود در یک الی دو دهه اخیر به مجموعه روشهای عددی اضافه شده و بستر مناسب و وسیعی در زمین ههای علمی، تحقیقاتی گردیده است. استفاده از روشهای بدون شبکه هنوز به گستردگی روشهای تفاضل محدود و اجزا ءمحدود درمسائل مهندسی نمی باشد ولی چه بسا فعلا این روشها شرایطی مشابه با زمانی که روش اجزاء محدود شروع به گسترش نمود را سپری مینمایند. در واقع در روشهای نقاط محدود تلاش م یشود تا از سادگی تفاضل محدود در
گسسته سازی حوزه حل و از توانمندیهای اجزاء محدود در حل مسائل پیچیده استفاده شود. به منظور صحت یابی روش نقاط محدود پیشنهادی و نیز برای مقایسه نتایچ روشهای تفاضل محدود با روش نقاط محدود مسئله نشت از زیر یک سپر به دو روش مذکور حل و نتایج مقایسه شده است. همچنین برای بررسی قابلیتهای دو روش حوزه حل مسئله یکبار با تعداد نقاط کمتر و بار دیگر با تعداد نقاط بیشتری گسسته سازی و نتایج ارزیابی شده است