سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدسعید جبل عاملی – استادیاردانشکده مهندسی صنایع؛دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالسلام قادری – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسی صنایع؛ دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، یک الگوریتم ترکیبی (جستجوی همسا یگی متغییر به همراه جستجو ی محلی) برای حل مسائل جا یابی- تخصیص ارائه می شود. میزان تأثیر جستجوهای محلی در داخل الگوریتم های فرا ابتکاری نشان داده خواهد شد. الگوریتم از یک روش سر یع جستجوی محلی در داخل الگور یتم همسا یگی متغییر استفاده میکند. نیرومندی رویکرد پیشنهادی با مثالهای عددی ارزیابی شده است . برای مسائل در ابعاد مختلف الگور یتم ترکیبی اجرا شده و نتایج آن با بهتر ین روشها ی موجود، مقایسه میشوند و نشان داده خواهد شد که عملکرد آن در مقایسه با سایر روشها خیلی بهتر میباشد.