سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
امیر شکاری – کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران
فرزاد ثقفی – کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

برنامه ریزی مناسب در یک کارگاه گلوگاه یا یک ماشین کلیدی و استراتژیک اثر به سزایی در نیل به اهداف مذکور و افزایش کارایی خواهد داشت. با افزایش پیچیدگی های حاصل از رقابت در عرصه جهانی اهداف مورد نظر نیز پیچیده تر شده و نمی توان به یک تابع هدف بسنده کرد. بدین منظور در مسایل زمانبندی منظور کردن چند تابع هدف مساله را واقعی تر خواهد نمود. لیکن مشکل عمده در حل مسایل زمانبندی با بیش از یک معیار یا تابع هدف، زمان حل فوق العاده ای بالای آن می باشد. با توجه به اینکه مسایل با تابع هدف سه معیاره تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است، لذا در این مقاله الگوریتم ژنتیک با زمان حل بسیار پاییننسبت به حل نرم افزار لینگو ۶ ناشی از مدل ریاضی پیشنهادی جهت مساله تک ماشین با تابع هدف سه معیاره ارائه شده است. در این مقاله، تابه هدف رضایت مشتری مورد توجه قرار گرفته و با تعیین سه معیار مرتبط با آن، با استفاده از الگوریتم ژنتیک تابع هدف حداکثر می گردد. با مقایسه حل ارایه شده توسط الگوریتم مورد نظر با حل ناشی از مدل ریاضی مشاهده می گردد مدل ریاضی توانایی زمانبندی بیش از ۱۰ کار را ندارد حال آنکه این الگوریتم ضمن حل مساله برای ۲۰۰ کار و حتی بالاتر با انحراف کمی نسبت به مقدار تابع هدف ناشی از حل مدل ریاضی، توانایی حل مسایلی با ابعاد بزرگ در زمان بسیار کوتاه را دارند.