سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد علیپور – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی –

چکیده:

در مساله فروشنده دوره گرد احتمالی فروشنده دوره گرد، هر شه ربا احتمال معینی مورد بازدید قرار میگیرد و هد ف پیدا کرد ن یک تو ر اولیه است که نه تنها دارای حداقل طول متوسط میباشد بلکه اگ ر از هر زیر مجموع هی تصادفی از شهرها، با همان ترتیبی که در تور اولی ه ظاهر شده اند، بازدید ش ود، دار ای کمتری ن طو ل متوس ط باشن د. در این مقاله با استفاده ا ز اتوماتای یادگیر توزیع شد ه ۱ الگوریتمی برا ی حل مساله فروشنده دور ه گرد احتمالی ارائه می شو د. الگوریتم پیشنهادی با دو الگوریتم مکاشفه ا ی بهترین تصادف ی ۲ و مرتب سازی محور ی ۳، مقایسه شده اس ت. طبق نتایج بدست آمده الگوریتم پیشنهادی نسبت به هر دو الگوریتم فوق الذکر نتایج بهتری را تولید می کند