سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید صابر – کارشناس ارشد مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام قبادی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
فرناز برزین پور – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش همزمان هزینه پروژه و زمان ( مدت ) انجام آن در محیط رقابتی دنیای امروز بسیار لازم و ضـرروری مـی باشـد ولـیکن بدلیل عدم تقارن کاهش دو عامل فوق در یک پروژه لازم است که بین زمان پروژه و هزینه آن موازنه ای صورت پـذیرد . از طـرف دیگر منابع در دنیای واقعی محدود می باش ند بنابراین لازم است زما نبندی پروژه ها با فرض محدودیت منابع صورت گیـرد . در ایـن
مقاله یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای بهینه سازی همزمان ( موازنه ) هزینه و زمان پروژه با اسـتفاده از الگـوریتم ژنتیـک ارائه می شود . در مدل مذکور ضرایب وزنی شاخص ها توسط مدیر پروژه در ابتدای اجرای مدل مشخص شـ ده، مـدل اجـرا شـده و برنامه زمانبندی پروژه همراه با هزینه و منابع مشخص بدست می آید . با تغییر اهمیت شاخص ها با توجه به نظر تصمیم گیرنده می توان به یک مجموعه راه حل مطلوب ( برنامه های مختلف زمانبندی پروژه ) دست یافت که مدیر پروژه را بـا آلترناتیوهـای مختلفـی جهت اخذ تصمیمم مواجه می کند .