سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامیار منصور – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی صیادشریفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

با استفاده از روش های عددی.جریان اطراف یک بال ثابت Onera M6 wing و Onera M6 wing بصورت تراکم پذیر غیرلزج در نظر گرفته شده و حل عددی معادلات اویلر برمبنای حجم محدود با استفاده از روش شار تقسیم یافته رو(Roe)انجام شده است.ساختن شبکه بی سازمان از طریق نرم افزار گمبیت و حل معادلات با نوشتن کد صورت گرفتهاست. هدف از ارائه این مقاله نشان دادن صحت نتایج بدست آمده با نتایج تجربی می باشد.تحلیل هابرای بال ثابت درماخ۰/۸۴ وبرای بال دوار در ماخهای۰/۶۱۲۰/۴۴ و ۰/۸۷۷تعریف شده بوسیله سرعت نوک روتور انجام شده است.مشاهده گردید کهضریب فشار مقطعی در مقاطع مختلف بال ثابت و روتور تطابق و همخوانی خوبی نسبت به نتایج تجربی دارد.