سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شاهوردی – کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک
مسعود میرزایی – استادیاردانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانی
محمد شاهسون – مشاور شرکت مشانیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله حل معادلات اویلر دو بعدی تقارن محوری با استفاده از روش تجزیـه بـردار شـار سینتیک در شبکه بی سازمان تطبیقی ارائه گردیده است . روش تجزیه بردار شار سینتیک در مقایسه با سایر روشهای تجزیه اختلاف شار مانند " رُو " و " اُشر " مبنایی کاملا متفاوت دارد . در این روش با توجه به تئوری توزیع ذرات در مکانیک آماری و ارتباط معادله بولتزمن با معادلات اویلر، شارهای غیر لزج محاسبه می شو ند . در این مقاله ال گوریتم مورد استفاده از دو قسمت تشکیل شـده اسـت . ایـن قسـمتها شـامل حـل معادلات اویلر و مولد شبکه می باشد . معادلات اویلر بروش " آپ ویند " تجزیه بردار شار سینتیک حل می گردند . هم چنین جهت جلوگیری برای افزایش دقت استفاده شده است . بمنظور جلوگیری از نوسانات زیاد محـدود سـاز MUSCL 1 از پخش عددی در حل معادلات از روشVan Albada بکار برده شده است . برای انت گرال گیری زمانی نیز از روش ران گه کوتا مرتبه چهار استفاده شده است و در حل پایدار روشگام زمانی محلی بکار برده شده است . شبکه سازی مثلثی بروش جبهه پیشرو از روی مرز انجـام مـی گیـرد . بـرای ایجـاد شـبکه تطبیقـی از گرادیان میدان فشار استفاده می شود . شبکه مثلثی ایجاد شده ، بصورت خودکار در نواحی با تغییرات شدید گرادیان ریز شـده و در صـورت لزوم در نواحی با گرادیان کم درشت می شود . ساختار داده ها با استفاده از روش درخت یک چهارمی مدیریت مـی شـود . در نهایـت بـرای
نشان دادن دقت الگوریتم مثالهای مختلفی تحلیل گردیده ونتایج بدست آمده با نتایج سایر مراجع مقایسه شده است .